PARCO

 

Јавни оглас за попуњавање радног мјеста државног службеника у Канцеларији координатора за реформу јавне управе

Обавјештења 20. Јануар 2015

На основу  чл. 19. став (4) и 32а. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 и 40/12 ), Агенција за државну службу Босне и Херцеговине, у име Канцеларије координатора за реформу јавне управе при Канцеларији предсједавајућег Савјета министара БиХ, расписује  

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за попуњавање радног мјеста државног службеника у Канцеларији координатора за реформу јавне управе

 

1/01 Стручни сарадник за реформу јавне управе

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА

Опис послова и радних задатака: Помаже стручном савјетнику код припремања и координирања састанака надзорног и имплементационих тимова; израђује записнике, извјештаје, дописе и друге документе; прати међународна искуства и добру праксу као и законске регулативе и одлуке извршних и законодавних органа у реформској области; осигурава уредно вођење документације по појединим предметима и активностима; даје подршку стручном савјетнику у дизајнирању и изради пројектне документације; прикупља потребну документацију по различитим питањима и задацима у циљу одговарајућег информисања руководиоца и/или одговорних извршилаца; по потреби обавља и остале задатке по налогу непосредног руководиоца.

Посебни услови: ВСС - друштвеног смјера; најмање једна година одговарајућег радног искуства у струци; положен стручни (управни) испит; добро познавање енглеског језика; познавање рада на рачунару; добро познавање питања везаних за реформу јавне управе и европске интеграције; добре способности комуникације, добра вјештина писања, развијене преговарачке способности, самоиницијативност, усмјереност ка постизању резултата.

Статус: државни службеник 

Број извршилаца: 1 (један)

Мјесто рада: Сарајево

Нето плата: 998,95 КМ

Напомена за све кандидате:

- Поред посебних услова наведених у Јавном огласу, кандидати морају испуњавати и опште услове прописане чланом 22. Закона о државној служби у институцијама БиХ.

- Кандидати не смију бити у сукобу интереса, односно неспојивости, из члана 16. став (1) Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине.

- Комисија бира кандидате на основу података из пријаве, као и знања и способности показаних на стручном испиту гдје ће се, између осталог, провјерити и да ли кандидати испуњавају неке од посебних услова Јавног огласа који се не доказују достављеном документацијом.

- Поступак избора кандидата регулисан је Правилником о поступцима оглашавања, избора кандидата, премјештаја и постављења државних службеника у случају преноса или преузимања надлежности од стране институција БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 27/08, 56/09, 54/10 и 70/12).

- Под радним искуством подразумијева се радно искуство након стечене високе школске спреме.

- За спровођење конкурсне процедуре по овом Јавном огласу формираће се једна Комисија за избор.

 

Потребни документи:  

Овјерене копије:

- факултетске дипломе (нострификоване дипломе, уколико факултет није завршен у БиХ или је диплома стечена у некој другој држави након 06.04.1992. године) односно, за кандидате који су високо образовање стекли по Болоњском процесу уз факултетску диплому и додатак дипломи; изнимно, само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, нити за једног дипломца, кандидат је дужан да уз овјерену копију факултетске дипломе достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није уопште издат, нити за једног дипломца;

- увјерења о држављанству (не старије од 6 мјесеци од дана издавања од стране надлежног органа);

- увјерења о положеном стручном управном односно јавном испиту;

- потврде или увјерења као доказа о траженој врсти радног искуства;

- доказа о траженом нивоу знања страног језика;

- доказа о траженом нивоу знања рада на рачунару;

- попуњен и потписан образац Агенције за државну службу БиХ: исти можете преузети на wеб страници Агенције: www.ads.gov.ba или у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе при Савјету министара Босне и Херцеговине. Напомињемо да потписан и попуњен образац не може служити као доказ било ког услова из текста огласа, исти олакшава рад органу који врши избор и именовање, те представља само информације о кандидату, које је потребно доказати траженом документацијом.

Овјерене копије докуменатанемају ограничен рок важења , под условом да ни документи чије су копије овјерене немају назначен (прецизан) рок важења.

Обратити пажњу на сљедећа документа која не треба достављати, јер иста не могу служити као ваљан доказ:

- Увјерење о дипломирању старије од годину дана, факултетске дипломе академског звањамагистра или еквивалента, академског звања доктора или еквивалента и друге сличне дипломе, уколико исте нису евентуално тражене у посебним условима. Исте не могу доказати стечено звање завршеног додипломског (основног) студија.

- У погледу доказивања држављанства не треба достављати личну карту, неважеће увјерење о држављанству, односно, увјерење старије од шест мјесеци.

- У погледу доказивања стручног управног испита односно јавног испита не достављати увјерења стручних испита у оквиру других струка, увјерења о положеном испиту за судију за прекршаје и сл.

- У погледу радног искуства не достављати: радну књижицу која доказује само радни стаж, те не може бити доказ за радно искуство; уговор о раду, уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о дјелу, рјешење или одлука о заснивању радног односа - исти доказују само почетак радног ангажмана и назив радног мјеста, не и континуитет истог; споразум, рјешење или одлука о престанку радног односа - доказују само моменат престанка радног ангажмана и сл. будући да иста из наведених разлога не могу бити ваљан доказ о радном искуству. Такођер, не достављати документа која не садрже елементе потврде или увјерења, односно документа у којима није децидно наведено сљедеће: основне генералије, врста школске спреме у оквиру радног мјеста тј. стручна спрема предвиђена за конкретно радно мјесто, назив радног мјеста, прецизиран период радног ангажовања, те осталим релевантним подацима за доказивање тражене врсте радног искуства.

- У погледу доказивања нивоа знања страног језика и рада на рачунару, не достављати: потврду или увјерење фирме или установе гдје је лице било у радном односу, јер иста нису регистрована за обављање те дјелатности, те као такви докази нису ваљани.

-  Непотписан, непопуњен, исправљен или измијењен пријавни образац.

Кандидати који буду успјешни на писменом дијелу стручног испита обавезни су на усмени дио стручног испита (интервју) донијети увјерење о невођењу кривичног поступка (не старије од три мјесеца), које се не доставља заједно са другим документима, у противном неће моћи приступити истом. Изнимно, у случају ако кандидат из објективних разлога не достави тражено увјерење на интервју, исто треба доставити најкасније до момента преузимања дужности, у супротном скида се са листе успјешних кандидата.

Кандидати који немају положен стручни (управни) испит, прије приступања стручном испиту ће полагати јавни испит у складу са Одлуком о начину полагања јавног и стручног испита («Службени гласник БиХ», бр. 96/07, 43/10 и 103/12) - (у даљем тексту Одлука). Јавни испит на коме је кандидат задовољио важи само за конкретан јавни конкурс, о чему се не издаје увјерење, а на кандидата који буде постављен на радно мјесто примјењују се члан 56. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05 и 60/10 и 32/13) и члан 12. Одлуке.

Кандидати који су од момента подношења пријаве на конкурс до дана одржавања јавног испита положили стручни управни испит или јавни испит, испит опћег знања, односно испит који одговара побројаним испитима, тј. који нису у обавези полагати јавни испит у складу са одредбама члана 13. Одлуке, дужни су обавијестити Агенцију о истом најкасније до заказаног термина одржавања јавног испита, а доказ о наведеном требају непосредно доставити институцији у којој је оглас расписан (не слати путем поште), искључиво до почетка термина писменог дијела стручног испита. У случају да се кандидат не одазове позиву на јавни испит, а не приложи тражени доказ до писменог дијела стручног испита сматрат ће се да је одустао од своје пријаве на наведени конкурс.

Градиво и правни извори односно литература за полагање јавног испита утврђени  су Програмом полагања јавног испита («Службени гласник БиХ», бр. 28/08 и 18/12).

Сва тражена документа, осим увјерења о невођењу кривичног поступка које се доставља на интервју, треба доставити најкасније до 28.01.2015. године, путем поштанске службе препоручено на адресу:

Канцеларија координатора за реформу јавне управе

"Јавни оглас за попуњавање радног мјеста државног службеника у Канцеларији координатора за реформу јавне управе"

Вразова 9, 71000 Сарајево

Испуњавање услова утврђених овим огласом рачуна се даном предаје пријаве.

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, пријаве кандидата који не испуњавају услове овог огласа, као и копије тражене документације које нису овјерене, неће се узимати у разматрање.

Анкета
Да ли сте задовољни информацијама које вам пружа wеб страница Kancelarije координатора за реформу јавне управе
-
-
- Инфографике
Аугуст 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31